INFORMACJE OGÓLNE

I. DEFINICJE

1. Administrator Danych Osobowych Podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.fundacjapokrzywdzeni.pl

5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

6. Podmiot przetwarzający – podmiot dokonujący przetwarzania w imieniu administratora.

7. Odbiorca danych – osoba, której udostępnione są dane osobowe w związku z działalnością administratora.

I. Informacje wstępne.

1. Administratorem Danych Osobowych na stronie https://www.fundacjapokrzywdzeni.pl/ jest Fundacja Centrum Pomocy Pokrzywdzonym ul. Szewska 3/8 47-400 Racibórz, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000727174, NIP: 6392015056, REGON: 369949304.

2. Administrator przetwarza dane osobowe:

a) przekazywane za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zakładce kontakt adres e-mail, oraz ewentualnie dane, które osoba kontaktująca się wskaże dobrowolnie w treści e-maila.

b) przekazywane w ramach zakładki kontakt, imię i nazwisko, adres e-mail, oraz ewentualnie dane, które osoba kontaktująca się wskaże dobrowolnie w treści e-maila.

c) przekazywane podczas rozmowy telefonicznej – imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie dane, które osoba kontaktująca się wskaże dobrowolnie podczas rozmowy.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

W przypadku przesłania informacji poprzez e-mail, zakładkę kontakt, lub drogą telefoniczną,
w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość / zapytanie, d
ane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczące, przed zawarciem umowy.

.III. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie lub aż do zakończenia prowadzenia korespondencji stron ( nie dłużej niż 3 miesiące od ostatniej odpowiedzi ), do momentu wyrażenia sprzeciwu lub zgłoszenia żądania usunięcia danych.

IV. Prawa Użytkowników.

Użytkownik ma prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora nieprawidłowe lub niekompletne,

3) żądania od Administratora usunięcia danych,

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

7) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
Na terenie RP organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia drogą e-mail lub listownie.

8) do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

VI. Odbiorcy danych.

Odbiorcami danych mogą być osoby, które administrator upoważnił do przetwarzania danych osobowych lub zawarł umowę przetwarzania danych osobowych.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jeśli nastąpi przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, to tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

VIII. Profilowanie.

Administrator nie będzie profilował danych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

IX. Pliki cookies oraz automatyczne przetwarzanie danych.

1, Administrator może gromadzić w ramach usług serwisu dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika . Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach przeglądarki internetowej.

5. Korzystając z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu wyłączenia obsługi plików cookies, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie na urządzeniu plików cookies i dostęp do urządzenia końcowego użytkownika.

6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z wykorzystywania plików cookies.
W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies, Użytkownik powinien zablokować funkcję w swojej przeglądarce i usunąć w niej cookies już zachowane.

X. Dane kontaktowe.

W przypadku potrzeby skontaktowania się z administratorem w zakresie przetwarzanych danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail : info@fundacjapokrzywdzeni.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIELANIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Współadministratorami danych osobowych są: Fundacja Centrum Pomocy Pokrzywdzonym ul. Szewska 3/8 47-400 Racibórz, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000727174, NIP: 6392015056, REGON: 369949304,

oraz Dysponent Funduszu – Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Dane, które będą przetwarzane w ramach w związku z otrzymaniem świadczenia lub uczestnictwem w wydarzeniu współfinansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości zostały wskazane we wniosku oraz w jego załącznikach, który wypełnia wnioskodawca. Są to
w szczególności dane zwykłe oraz dane dot. zdrowia (na podstawie udzielonej zgody). Dane, które będą przetwarzane to: imię i nazwisko, dane adresowe (np. adres do korepsondencji, adres zameldowania), dane umożliwiające identyfikację w rejestrach (PESEL, datę urodzenia, serię i numer dowodu osobistego), dane dotyczące stanu cywilnego, dane kontaktowe oraz dane dotyczące stanu zdrowia. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.

Podanie danych wskazanych we wniosku o udzielenie pomocy jest warunkiem udzielenia pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Konsekwencją odmowy podania wskazanych we wniosku o udzielenie pomocy danych jest brak możliwości skorzystania z pomocy w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu rozpatrzenia, realizacji i rozliczenia pomocy udzielanej osobie pokrzywdzonej przestępstwem, świadkowi lub osobie najbliższej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na podstawie §38 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz.1760).

Dane osobowe przetwarzane w ramach udzielania pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości będą również celem realizacji interesu prawnego wynikającego z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 652) –
w szczególności art. 43 – dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz.1760) –
w szczególności Działu V rozporządzenia. Oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celach dotyczących: realizacji świadczeń współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, realizacji obowiązków wynikających z umowy nr DSF-II.7211.913.2019 z dnia 16 kwietnia 2019, rozliczania środków z Funduszu Sprawiedliwości przekazanych na podstawie umowy , lub wypełnienia obowiązku prawnego, w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 i 7 RODO, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy – w szczególności art. 43 – dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (t.j.Dz.U 2019 poz 683) – w szczególności Działu V rozporządzenia.

Dane osobowe, których współadministratorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, , przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia pomocy udzielanej osobie pokrzywdzonej przestępstwem, świadkowi lub osobie najbliższej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086) będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

  2. Prawo dostępu do danych

  3. Prawo żądania sprostowania danych osobowych, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych.

W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane we wniosku, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie) – istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany wyżej adres korespondencyjny.

Prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, th. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dane mogą być przekazane tylko odbiorcom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do udzielonej zgody.

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Sprawiedliwości jest pan Tomasz Osmólski. Dane kontaktowe: Tomasz Osmólski, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, email: iod@ms.gov.pl 

W Fundacji wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman, z którym można skontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail sylwia.kochman@iso-lex.pl. Sylwia Kochman pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w Fundacji od dnia 07.02.2022r.