O FUNDACJI

Cele statutowe Fundacji

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka;
 • pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
 • podejmowania inicjatyw i działań prewencyjnych jako pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • podejmowania innych działań na rzecz ochrony praw dziecka;
 • upowszechniania wiedzy oraz świadomości społecznej i obywatelskiej w zakresie sposobów przeciwdziałania przemocy;
 • pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałanie sprzecznemu z prawem wykorzystaniu mediów elektronicznych;
 • przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • promocji i organizacji wolontariatu, wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • edukacji;
 • pozyskiwania funduszy na szkolenia, seminaria, konferencje;
 • działalności charytatywnej;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • współpracę z innymi podmiotami, których działalność statutowa jest zbieżna z działaniami Fundacji.

POMAGAMY SPRAWIEDLIWIE

Wspieramy wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby im najbliższe oraz świadków przestępstw.
Świadczymy pomoc postpenitencjarną. Każda historia jest dla nas ważna.